Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring  (AVG)
Privacy beleid Praktijk voor psychosociale hulpverlening, begeleiding en spreker op uitvaarten Mirjam Booij-Hendriks, Praktijk VeerKracht.

Mirjam Booij-Hendriks, eigenaar en enige werknemer van Praktijk VeerKracht  (KvK nr. 617 15077 gevestigd te Nieuwleusen), hecht grote waarde aan integriteit en de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens
Via het invullen van het formulier op onze website kan een instelling/of particuliere klant zich aanmelden voor een behandelingstraject, of doet via deze weg een aanvraag voor het boeken van mij als spreker, stelt een vraag, of wil meer informatie

Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd:
Naam, mailadres en wat in het bericht wordt geplaatst. Dit zijn verplichte rubrieken die ingevuld dienen te worden om door Praktijk VeerKracht te kunnen worden beantwoord. 

In een begeleidingsplan (indien aan de orde), worden ook geboortedatum en problematiek vastgelegd. Dit is noodzakelijk om samen met de klant een goed begeleidingsplan op maat te kunnen maken en om onder- en overvraging conform leeftijd, en niveau te voorkomen.

Het vastleggen van het adres is noodzakelijk voor onze ambulante werkwijze, waarbij Mirjam Booij-Hendriks klanten thuis bezoek voor een interventiegesprek.

In verband met eventuele calamiteiten is het ten behoeve van de klant nodig, dat volledige naam, adres-, geboortegegevens en telefoonnummer toegankelijk zijn voor Mirjam Booij-Hendriks.om dit, indien noodzakelijk, door te geven aan dienstdoende huisarts of arts in het ziekenhuis.

Garantie om de grootst mogelijke voorzichtigheid om deze gegevens te beschermen, is geborgd doordat Praktijk VeerKracht is aangesloten bij  de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en Registerplein). Hiermee voldoet  Mirjam Booij-Hendriks als professional aan de aan haar gestelde kwaliteitseisen en certificering voor het goed kunnen uitoefenen van haar professie.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en).

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, werkt Praktijk VeerKracht in de cloud. Mirjam Booij-Hendriks is de enige die toegang heeft tot persoonsgegevens van klanten. Verder wordt maandelijkse back-up van onze database gemaakt.

Risico’s:

  • Menselijke fout: verkeerder werking/ongeval, sabotage, aanval.
  • Technische storingen: technisch defect, hardwarestoring, storingen  aan de lijn
  • Overmacht, ongevallen, rampen: water, brand enz.

Verstrekking aan derden
Mirjam Booij-Hendriks verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Bij een aantal diensten maken wij  in overleg en afstemming en uitdrukkelijke toestemming van de klant door middel van een handtekening gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Mirjam Booij-Hendriks optreden als verwerker van persoonsgegevens. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden door derden. .

Klachtenprocedure
Mocht u niet tevreden zijn over geleverde diensten van Praktijk VeerKracht, dan kunt u eerst contact opnemen met Mirjam Booij-Hendriks van Praktijk VeerKracht zelf. Mochten dat niet leiden tot overeenstemming, dan kunt u zich wenden tot de NFG -vertrouwenspersoon. Hij/zij is een onafhankelijk persoon die u namens het Registratie- en Tuchtrecht instituut kan helpen om uw klacht op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en informatie geven over uw rechten. Hij /zij heeft geheimhoudingsplicht. Verder is er een klachtencommissie. Via het secretariaat van de NFG (info@de-nfg.nl) kunt u met de vertrouwenspersoon in contact komen.